Acum esti pe Blog

0

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Articolul 1
Prevederile prezentei legi reglementeaza autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii si controlul efectuarii serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere.
Articolul 11
In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a)afisaj client – indicator alfanumeric al taximetrului care are rolul de a afisa, in mod lizibil pentru client, in mod succesiv, indicatii privind pretul prestatiei efectuate pana la momentul respectiv si, in mod continuu, pozitia de functionare in care este taximetrul in acel moment, precum si tariful aplicat;
b)aparat de taxat – aparat cu functii metrologice si fiscale, compus dintr-un taximetru si un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculeaza si afiseaza pretul de plata, emite un bon client la sfarsitul cursei si memoreaza datele privind activitatea taxiului, in scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie sa emita si alte documente, conform reglementarilor in vigoare si prevederilor prezentei legi;
c)autorizatia pentru efectuarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere, denumita in continuare autorizatia de transport – document eliberat in conditiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atesta faptul ca un transportator este autorizat sa execute transportul respectiv si poate participa la atribuirea in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, dupa caz;
d)autoritatea de autorizare – compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primariei localitatii sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, licentiat in acest scop de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), in conditiile legii;
e)autorizatie taxi – copie conforma a autorizatiei de transport in regim de taxi, care da dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, detinut de acesta in conditiile prezentei legi, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;
f)bon client – bonul fiscal privind pretul transportului de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizarii cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport si care constituie singurul document justificativ pe baza caruia taximetristul incaseaza si clientul executa plata prestatiei respective;
g)cheie electronica – cheie dotata cu memorie electronica, folosita pentru identificarea soferului de taxi, colectarea datelor si pentru programarea tarifelor;
h)client – persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor marfuri ori bunuri, dupa caz, in numele careia taximetristul executa transportul si incaseaza pretul transportului, in conditiile prezentei legi;
i)cursa – deplasarea executata cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de inceput este locul imbarcarii sau locul acceptat, dupa caz, iar punctul de finalizare este locul destinatiei;
j)dispecerat taxi, denumit in continuare dispecerat – activitate conexa transportului in regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace si transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-receptie catre taximetrist;
k)fiscalizarea memoriei electronice – identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat si a transportatorului autorizat, care este detinatorul legal al autorizatiei taxi pentru autovehiculul detinut in conditiile prezentei legi si pe care este montat aparatul respectiv;
l)lampa taxi – caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala, care pe laturile fata si spate, alaturi de inscrisul central TAXI, contine lampi care indica pozitia “Liber” sau “Ocupat” a taxiului si care trebuie sa fie vizibile de la o distanta de minimum 100 de metri;
m)loc de asteptare a clientilor – spatiu special amenajat si semnalizat corespunzator de catre autoritatea administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, avand un numar de locuri prestabilit pentru stationarea taxiurilor in asteptare in pozitia “Liber”;
n)memorie electronica fiscala – componenta a aparatului de marcat electronic fiscal, care poate inmagazina, pe baza de program, date privind activitatea taxiului, continute in bonul client, in conditii de neconvertibilitate, inaccesibilitate si securitate;
o)raportul taximetristului – raport de control nefiscal, continand date de natura nefiscala, corespunzatoare activitatii unui taximetrist, cuprinse in raportul fiscal de inchidere zilnica, in conditiile in care in perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi si alti taximetristi;
p)sigiliu fiscal – sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, daca acesta functioneaza in carcasa separata, si pe memoria electronica fiscala, in scopul de a nu permite fara desigilare accesul la memoria electronica fiscala;
q)sigiliu de protectie – sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protectia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protectie ce nu poate fi inlaturata fara desigilare;
r)sigiliu metrologic – sigiliu aplicat pe taximetru in scopul de a nu permite fara desigilare accesul la operatiuni privilegiate;
s)taxi – autovehicul din categoria autoturisme cu pana la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, sau autovehicul de transport de marfuri cu o masa maxima totala autorizata care nu depaseste 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi, poate executa transport de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;
t)taximetru – dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distanta impreuna cu care constituie un mijloc de masurare. Taximetrul masoara durata deplasarii si stationarii, calculeaza distanta parcursa, pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distanta, calculeaza si afiseaza pretul de plata pentru o calatorie, pe baza distantei calculate si/sau a duratei masurate a calatoriei, asigurand afisarea acestuia pe afisajul client in timpul desfasurarii cursei;
u)taximetrist – conducator auto atestat profesional sa efectueze transport in regim de taxi;
v)transportator – persoana fizica, asociatie familiala sau persoana juridica inregistrate la registrul comertului pentru a desfasura activitati de transport cu vehicule rutiere;
w)transportator autorizat – transportator care detine autorizatie de transport privind transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, eliberata de autoritatea de autorizare, in conditiile prezentei legi;
x)tarif de pornire – tarif exprimat in lei, inregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei, care apare pe afisajul client odata cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare “Liber” in pozitia de operare “Ocupat” si care este egal cu tariful de distanta (lei/km);
y)tarif de stationare – tarif orar, exprimat in lei/ora, aplicat de taximetru pentru perioada cat taxiul a stationat la dispozitia clientului, la cererea acestuia, precum si pentru perioadele in care taxiul aflat in cursa s-a deplasat sub viteza de comutare;
z)timp efectiv lucrat – intervalul de timp cuprins intre momentul inceperii primei curse si momentul finalizarii ultimei curse, utilizat de un taximetrist dupa cum rezulta din raportul de inchidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval in care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute intre doua curse consecutive, pauze in care autovehiculul taxi a stationat. Din totalul timpului efectiv lucrat se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte;
aa) RENT CAR – activitatile care vizeaza atat serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizati cu autoturisme cu conducatori auto, denumit in continuare transport in regim de inchiriere, cat si serviciul de inchiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fara conducator auto, denumit in continuare serviciu de inchiriere;
ab) transport in regim de inchiriere – serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizati cu autoturisme cu conducatori auto, puse la dispozitia clientilor pe baza de contract de inchiriere tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a contractului;
ac) serviciu de inchiriere – serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizati care pun la dispozitia unor clienti autoturisme fara conducator auto, pe baza de contract, cu plata anticipata a contractului de inchiriere;
ad) viteza de comutare – viteza limita cu care se deplaseaza taxiul, sub care aparatul de taxat comuta automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, dupa caz.
Articolul 2
(1)Serviciile de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, ca servicii de utilitate publica, se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale pe raza administrativ-teritoriala respectiva, cu respectarea indeplinirii urmatoarelor cerinte:
a)promovarea concurentei intre transportatorii autorizati in conditiile atribuirii gestiunii serviciilor;
b)garantarea respectarii drepturilor si intereselor transportatorilor autorizati si a accesului lor, transparent si nediscriminatoriu, la piata transportului public local;
c)garantarea respectarii drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere;
d)necesitatea infiintarii serviciilor respective pentru rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu din localitatile respective;
e)realizarea regulamentelor de organizare si executare a serviciilor respective, cu consultarea asociatiilor reprezentative din domeniu;
f)controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile prezentei legi, ale contractelor de atribuire in gestiune a executarii serviciilor de transport, precum si prevederile regulamentelor de organizare si de executare a serviciilor respective;
g)deplasarea persoanelor si a marfurilor in conditii de siguranta;
h)asigurarea marfurilor si a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora;
i)asigurarea executarii unor servicii de transport suportabile in ceea ce priveste tariful de transport;
j)satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale unor categorii de populatie pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor respective, precum si intre acestea si alte localitati, in conditiile prezentei legi;
k)asigurarea echilibrului intre cererea si oferta de transport, atat cantitativ, cat si calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, in baza unor studii de specialitate, precum si prin continuitatea serviciilor respective;
l)corelarea dimensiunii si continuitatii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori si cerintele acestora, precum si cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte tipuri de transport local existente;
m)consultarea asociatiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizati, a dispeceratelor taxi si a taximetristilor, precum si a asociatiilor utilizatorilor, in vederea stabilirii politicilor si strategiilor privind dezvoltarea durabila a serviciilor de transport respective;
n)atribuirea in gestiune delegata a executarii serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere transportatorilor autorizati, in conformitate cu criteriile specifice prevazute in prezenta lege;
o)respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili in transportul rutier de marfuri si persoane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)In toate raporturile generate de activitatea de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, precum si in activitatile conexe acestora, protectia vietii umane si a mediului este prioritara.
Articolul 3
(1)Serviciile de transport public local in regim de taxi sau in regim de inchiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica, se desfasoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale si se efectueaza numai de catre transportatori autorizati de catre autoritatea de autorizare, astfel cum este definita in prezenta lege.
(2)In cazul in care in localitatea respectiva nu exista transportatori autorizati care executa servicii de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, consiliul local poate aproba, numai in aceasta situatie, ca executarea acestor servicii sa se poata realiza in gestiune directa, la cerere, de catre compartimentul sau serviciul de specialitate al primariei, numai in baza licentei eliberate in acest scop de A.N.R.S.C, cu autovehiculele detinute de acesta in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing.
Articolul 4
(1)Transportul in regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau marfuri asigurat contra cost, pe baza de bon client, si realizat in conditiile prezentei legi.
(2)Transportul in regim de inchiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe baza de contract, achitat integral si realizat in conditiile prezentei legi.
(3)Transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere se realizeaza numai cu autovehicule detinute de catre transportatorii autorizati, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing.
(4)Transportatorul autorizat, persoana fizica, poate executa transport in regim de taxi cu un singur autovehicul detinut, in conditiile alin. (3), de catre acesta sau de catre sotul/sotia acestuia, dupa caz.
(5)Transportatorul autorizat, asociatie familiala, poate executa transport in regim de taxi, utilizand un numar de autovehicule, detinute in conditiile alin. (3) de catre membrii asociatiei, cel mult egal cu numarul membrilor care practica taximetria, detinatori ai unui atestat de pregatire profesionala.
(6)Un transportator autorizat, persoana juridica, executa un serviciu de transport in regim de inchiriere atunci cand pune la dispozitia clientului un autoturism cu conducator auto, pe baza de contract.
(7)Un operator economic executa un serviciu de inchiriere de autoturisme atunci cand pune la dispozitia clientului un autoturism fara conducator auto, pe baza de contract.

 

CAPITOLUL II: Autorizarea si efectuarea transportului in regim de taxi sau in regim de inchiriere
SECTIUNEA 1: Autorizarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere
Articolul 7
Transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere se poate executa numai de transportatori autorizati.
Articolul 8
Autorizatia de transport se elibereaza de catre autoritatea de autorizare pe durata nedeterminata si este valabila cu conditia vizarii acesteia la fiecare 5 ani de catre aceasta, odata cu verificarea indeplinirii conditiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizatii.
Articolul 9
(1)Autorizatia de transport in regim de taxi sau autorizatia de transport in regim de inchiriere se elibereaza de autoritatea de autorizare din cadrul primariei localitatii sau primariei municipiului Bucuresti de pe raza administrativ-teritoriala in care transportatorul isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, pe baza unei documentatii care trebuie sa contina urmatoarele:
a)cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizatie de transport, stabilit de prezenta lege;
b)copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului ca transportator, respectiv persoana fizica autorizata, asociatie familiala autorizata sau persoana juridica, dupa caz;
c)dovada indeplinirii conditiei de capacitate profesionala, respectiv:
1.copie de pe certificatul de competenta profesionala a persoanei desemnate, definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare, pentru transportatorul persoana juridica sau asociatie familiala;
2.copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoana fizica autorizata;
d)dovada indeplinirii conditiei de onorabilitate, respectiv:
1.cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:
– nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala;
– nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;
– nu a fost condamnata pentru infractiuni de talharie, crima si viol;
2.avizul medico-psihologic care atesta ca persoana desemnata este apta pentru a ocupa o functie care concura la siguranta circulatiei, obtinut in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare. In cazul transportatorului autorizat, persoana fizica, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducatorul auto, care va fi si persoana desemnata;
3.cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta este operator economic;
4.declaratie pe propria raspundere privind perioadele in care transportatorul a mai executat servicii de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, dupa caz, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii si motivul acestora;
e)dovada indeplinirii capacitatii financiare, respectiv:
1.declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfasura transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, spatii detinute in proprietate sau prin contract de inchiriere;
2.declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine sau are capacitatea financiara de a detine un numar de autovehicule, pe tipuri, in proprietate sau in temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza in realizarea serviciului de transport, precizand care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 142 alin. (6) pe care le poate indeplini, pe fiecare autovehicul si pe numere de circulatie, daca este posibil.
(2)In cazul transportului in regim de taxi, autorizatia de transport se elibereaza pentru transport de persoane in regim de taxi sau pentru transport de marfuri ori de bunuri in regim de taxi, dupa caz, de catre autoritatea de autorizare.
(3)Orice modificare a uneia sau mai multor conditii de acordare a autorizatiei de transport se va comunica prin declaratie pe propria raspundere a transportatorului autorizat, inaintata autoritatii de autorizare, in maximum 30 de zile de la data modificarilor respective.
Articolul 10
(1)Autorizatia de transport, eliberata transportatorului de catre autoritatea de autorizare, este unica, netransmisibila si confera transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire in gestiune de catre autoritatea respectiva a executarii serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere.
(2)Pe baza autorizatiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire in gestiune a executarii unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera cate o copie conforma a autorizatiei de transport pentru fiecare vehicul detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, pe care il va utiliza in transportul in regim de taxi sau in transportul in regim de inchiriere, dupa caz, pe baza contractului de atribuire in gestiune.
(3)Autorizatia taxi sau orice copie conforma contine denumirea localitatii de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este inregistrat la registrul comertului, termenul la care expira viza de valabilitate a autorizatiei de transport, numarul de circulatie al autovehiculului pentru care este eliberata si numarul de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, pe tipuri de transport, detinut de autoritatea de autorizare.
(4)Autorizatia taxi sau orice copie conforma este unica si netransmisibila de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoana fizica, asociatie familiala, precum si de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat caruia i s-a atribuit in gestiune executarea serviciului de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere sa transmita autorizatiile taxi sau copiile conforme, sub orice forma, altui transportator autorizat, transportator sau oricarei alte persoane, pentru a fi utilizate in executarea transportului respectiv.
(5)Transportatorul autorizat poate sa isi inlocuiasca, la cerere, autovehiculul detinut in conditiile art. 4 alin. (3), pentru care a obtinut o autorizatie taxi sau o copie conforma, dupa caz, cu un alt autovehicul detinut in aceleasi conditii, care indeplineste criteriile de departajare prevazute la art. 142 alin. (6) cu cel putin acelasi punctaj pe care autovehiculul inlocuit l-a obtinut la data atribuirii autorizatiei taxi sau copiei conforme respective, in urmatoarele cazuri:
a)autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului;
b)autovehiculul a fost casat;
c)autovehiculul a fost instrainat;
d)autovehiculul inlocuitor are o vechime mai mica si obtine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le indeplineste.
(6)Pe baza cererii de inlocuire prevazute la alin. (5), autoritatea de autorizare va elibera o noua autorizatie taxi sau copie conforma, precum si ecusoanele corespunzatoare, cu respectarea prevederilor alin. (3) al prezentului articol si alin. (4) al art. 11, privind vechimea autovehiculului.
Articolul 11
(1)Autorizatia taxi sau orice copie conforma a autorizatiei de transport se elibereaza de catre autoritatea de autorizare, daca a fost atribuita in cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilita in conditiile prezentei legi, dupa depunerea urmatoarelor documente in copie:
a)autorizatia de transport;
b)certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;
c)certificatul de agreare emis de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat in transportul in regim de taxi;
d)declaratia pe propria raspundere privind criteriile de departajare prevazute la art. 142 alin. (6), pe care autovehiculul respectiv le indeplineste;
e)declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, in cazul transportului de persoane in regim de taxi.
(2)Pentru autovehiculele detinute in proprietate de catre transportatorul autorizat, copia conforma se atribuie numai pentru acelea care sunt inmatriculate in judetul respectiv sau, dupa caz, in municipiul Bucuresti.
(3)Pentru autovehiculele detinute in temeiul unui contract de leasing de catre transportatorul autorizat, copia conforma se atribuie indiferent unde sunt inmatriculate acestea.
(4)In cazul transportului de persoane in regim de taxi, copia conforma, numita autorizatie taxi, se va atribui pentru prima data pentru o perioada de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depasesc vechimea de 5 ani de la data fabricatiei, alocandu-se cu aceasta ocazie si numarul de ordine.
(5)O autorizatie taxi sau o copie conforma detinuta pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi numar de ordine, numai daca la data cererii sunt indeplinite, dupa caz, cumulativ urmatoarele conditii:
a)autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizatiei taxi sau a copiei conforme nu depaseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei si este detinut in conditiile art. 4 alin. (3);
b)sunt respectate prevederile art. 10 alin. (5) daca se inlocuieste autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizatiei taxi;
c)transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizatia de transport sau nu i s-a suspendat autorizatia taxi sau copia conforma respectiva in ultimii 5 ani;
d)contractul de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere este in termen de valabilitate si transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
e)transportatorul autorizat a inregistrat integral in evidentele contabile venitul brut realizat, dupa caz, din transportul in regim de taxi, in conformitate cu datele furnizate din memoria fiscala a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicita prelungirea autorizatiilor taxi, sau din transportul in regim de inchiriere, in conformitate cu contractele prevazute la art. 25 alin. (6) lit. c), realizate de autovehiculele pentru a caror copii conforme solicita prelungirea.
(6)Autorizatia taxi si orice alta copie conforma se elibereaza odata cu doua ecusoane care au acelasi termen de valabilitate cu aceasta.
(7)Modelul si dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, aprobat prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si vor contine obligatoriu urmatoarele inscrisuri:
a)localitatea de autorizare;
b)tipul transportului, respectiv:
1.TAXI – pentru transportul in regim de taxi;
2.RENT CAR – pentru transportul in regim de inchiriere;
c)termenul de valabilitate a autorizatiei taxi sau a copiei conforme, dupa caz;
d)numarul de ordine al autorizatiei taxi sau al copiei conforme, dupa caz, astfel cum a fost atribuit conform registrului special prevazut la art. 10 alin. (3);
e)numarul de circulatie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizatia taxi sau copia conforma, dupa caz.
(8)Prevederile art. 9 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul autorizatiilor taxi si al altor tipuri de copii conforme.
Articolul 12
(1)Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma a autorizatiei de transport se gaseste obligatoriu la bordul autovehiculului si este valabila numai in prezenta ecusoanelor si a urmatoarelor documente, dupa caz:
a)certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;
b)copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului in cazul transportului in regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentantele sale;
c)asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora si a marfurilor transportate, pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;
d)asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
e)certificatul de atestare profesionala a conducatorului auto, in cazul transportului de persoane;
f)copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului aparatului de taxat;
g)copia contractului cu dispeceratul taxi, in cazul in care taxiul trebuie sa fie dotat, conform prevederilor prezentei legi, cu statie radio emisie-receptie si este arondat unui dispecerat taxi;
h)alte documente stabilite prin prezenta lege.
(2)Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele prevazute la alin. (1), la controlul efectuat de autoritatile abilitate, impune retinerea autorizatiei taxi sau a copiei conforme a autorizatiei de transport, dupa caz, comunicandu-se imediat aceasta masura catre persoana desemnata de catre reprezentantul autoritatii care realizeaza controlul, pana cand se face dovada existentei si valabilitatii documentelor respective.
(3)In cazul imposibilitatii transportatorului autorizat de a face dovada existentei sau valabilitatii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, in maximum 30 de zile, autorizatia taxi sau copia conforma respectiva se retrage, odata cu ecusoanele.
(4)Autorizatia taxi sau copia conforma retrasa se va atribui altui transportator autorizat, in procedura de atribuire prevazuta de prezenta lege.
Articolul 121
(1)Certificatul de agreare se elibereaza, la cerere, pentru autovehiculele taxi de catre R.A.R., prin reprezentantele sale, pentru o perioada de 10 ani si este valabil prin vizarea anuala a certificatului de agreare, cu ocazia realizarii inspectiei tehnice periodice obligatorii, conform reglementarilor in vigoare.
(2)Viza anuala a certificatului de agreare se acorda la statiile de inspectie tehnica din structura reprezentantelor R.A.R., pe baza reglementarilor existente, la care se adauga normele privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice impuse la obtinerea certificatului de agreare.
(3)In cazul detinerii autovehiculului in temeiul unui contract de leasing, certificatul de agreare obtinut isi mentine valabilitatea si in cazul in care utilizatorul devine proprietar, cu modificarile care se impun conform prevederilor legale.
Articolul 13
In cadrul atributiilor de coordonare a activitatilor privind transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, autoritatile administratiei publice locale sau ale municipiului Bucuresti, dupa caz, emit reglementari referitoare la:
a)regulamentul de organizare si executare a transportului de persoane, marfuri sau bunuri pe teritoriul localitatii respective, in conformitate cu reglementarile generale in vigoare;
b)nivelul tarifelor de distanta maximale, astfel cum sunt definite la art. 49 alin. (1) lit. a), in cazul transportului de persoane in regim de taxi;
c)programele de lucru obligatorii in functie de fluctuatia cerintelor de transport zilnice;
d)asigurarea continuitatii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei;
e)interdictiile si restrictiile privind activitatea in regim de taxi si in regim de inchiriere;
f)locurile de asteptare a clientilor sau de stationare a taxiurilor;
g)obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor privind desfasurarea serviciului de transport;
h)controlul activitatii autovehiculelor pe traseu;
i)taxele si impozitele locale ce se impun;
j)norma privind gradul de asigurare a numarului de locuri de asteptare a clientilor in raport cu numarul de autorizatii taxi emise, stabilite prin studii de specialitate;
k)alte prevederi necesare bunei organizari si executari a serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere.
Articolul 14
(1)Activitatea de transport public local de persoane in regim de taxi trebuie dimensionata in raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie si metrou, dupa caz.
(2)Autoritatile administratiilor publice locale si ale municipiului Bucuresti, prin hotarari ale consiliilor respective, cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative, definite la art. 54, stabilesc numarul maxim de autorizatii taxi, necesar pentru executarea transportului in regim de taxi, pentru o perioada de 5 ani, dupa urmatoarele criterii minimale:
a)gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie
si metrou, dupa caz, asigurand echilibrul care se impune intre acestea;
b)norma cuprinsa la art. 13 lit. j);
c)gradul de poluare;
d)cererea si oferta permanente;
e)gradul de aglomeratie in trafic;
f)promovarea tipurilor de transport mai putin poluante.
(3)Numarul maxim de autorizatii taxi care pot fi atribuite pentru o perioada data se poate stabili si pe baza unui studiu de specialitate realizat, precum si in urma consultarii asociatiilor profesionale reprezentative.
(4)Numarul maxim de autorizatii taxi stabilit a se atribui in conformitate cu prevederile alin. (2) si/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localitatii de autorizare.
(5)Dupa procedura de atribuire a numarului maxim de autorizatii taxi stabilit conform alin. (4), autoritatea de autorizare nu va mai atribui nicio autorizatie taxi decat in conditia disponibilizarii unora dintre cele existente sau in cazul maririi numarului de autorizatii taxi, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4).
(6)Daca numarul autorizatiilor taxi emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi depaseste numarul maxim de autorizatii taxi stabilite in conditiile alin. (2)-(4), consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu va mai atribui nicio autorizatie taxi pana la micsorarea numarului acestor autorizatii, prin disponibilizare in conformitate cu prevederile prezentei legi, sub numarul maxim stabilit.
Articolul 141
(1)Pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme obtinute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite detinatorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport in regim de taxi sau a serviciului de transport in regim de inchiriere, cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecarui contract de atribuire a gestiunii delegate este egala cu durata maxima de valabilitate a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme detinute de transportatorul autorizat, dupa caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reinnoit pe baza detinerii in continuare a unor autorizatii taxi sau a unor copii conforme, obtinute, dupa caz, in conditiile prezentei legi.
(2)Drepturile si obligatiile transportatorilor autorizati carora li se atribuie in gestiune delegata executarea serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere se prevad in caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire in gestiune delegata.
(3)Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport in regim de taxi sau a serviciilor de transport in regim de inchiriere sa incheie cu terti contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.
(4)Cesionarea partiala sau totala, dupa caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi sau de transport in regim de inchiriere de catre titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisa decat daca are loc una dintre urmatoarele operatiuni:
a)titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dand nastere unui nou transportator;
b)titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dand nastere unor noi transportatori;
c)titularul contractului de atribuire a gestiunii renunta la una sau mai multe autorizatii taxi, in favoarea unor angajati ai acestuia, care dovedesc ca au dobandit calitatea de transportator autorizat in regim de taxi, dand nastere astfel unuia sau mai multor transportatori, dupa caz;
d)titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoana fizica autorizata sau o asociatie familiala autorizata care se transforma intr-o persoana juridica, dand nastere unui nou transportator.
(5)Ca urmare a infiintarii noilor transportatori in urma uneia dintre operatiunile prevazute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitenta a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme respective, detinute de titularii initiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzator intre transportatorii initiali si transportatorii nou-infiintati, dupa caz, in raport cu numarul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate intre titularii contractelor si transportatorii nou-infiintati.
(7)Pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme obtinute de fiecare transportator ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (5), contractele initiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzator de autoritatea respectiva transportatorilor rezultati in urma derularii operatiunilor prevazute la alin. (4), in interiorul aceluiasi termen de valabilitate a contractului/contractelor initial/initiale.
(8)Prevederile alin. (4) si (5) nu sunt aplicabile daca transportatorii nou-infiintati nu au calitatea de transportatori in momentul derularii operatiunilor prevazute la alin. (4), iar prevederile alin. (7) se pot aplica numai sub rezerva ca acesti transportatori sa devina transportatori autorizati intr-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuarii operatiunilor prevazute la alin. (4).
(9)Prevederile alin. (3)-(7) sunt aplicabile corespunzator si in cazul contractelor de atribuire in gestiune directa a serviciului de transport in regim de taxi sau a serviciului de transport in regim de inchiriere, in cazul in care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2).
Articolul 142
(1)Serviciul de transport in regim de taxi si serviciul de transport in regim de inchiriere se atribuie in gestiune delegata, prin contract de atribuire, de catre autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizati, pe baza autorizatiei de transport corespunzatoare, emisa de catre aceasta, precum si pe baza numarului de autorizatii taxi sau de copii conforme, dupa caz, obtinute prin procedura de atribuire prevazuta la alin. (5) si (6) sau prin alte proceduri prevazute in prezenta lege.
(2)Prin contractul de atribuire in gestiune se stabilesc toate conditiile in care se desfasoara serviciul de transport concesionat, pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite fiecarui transportator autorizat, pentru autovehiculele detinute si utilizate conform prevederilor prezentei legi.
(3)Dovada atribuirii in gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul detinut este autorizatia taxi sau copia conforma a autorizatiei de transport, dupa caz, eliberata pentru aceasta, in conditiile prezentei legi.
(4)Serviciile de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere se atribuie in executare transportatorilor autorizati, prin concesiune, in gestiune delegata, respectandu-se urmatoarele proceduri:
a)procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupa caz, si a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizati castigatori;
b)eliberarea autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 11;
c)incheierea contractelor de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, in conformitate cu numarul autorizatiilor taxi sau al copiilor conforme atribuite si eliberate.
(5)Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupa caz, consta in acordarea unor punctaje realizate din indeplinirea criteriilor de departajare prevazute la alin. (6), pentru fiecare autovehicul precizat in declaratia pe propria raspundere ca este detinut sau va fi detinut ca autovehicul nou, utilizat in conditiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarandu-se castigatoare autovehiculele care au obtinut punctajele cele mai mari, in ordinea descrescatoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferentiate in ordinea descrescatoare a capacitatii cilindrice a motoarelor. In conditiile in care numarul de autorizatii taxi stabilit a se atribui nu se epuizeaza, procedura va fi reluata cu transportatorii autorizati inscrisi pentru o noua procedura. In cazul in care un transportator autorizat participa la procedura de atribuire cu autovehicule care urmeaza sa fie dobandite, conform declaratiei pe propria raspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garantie in cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garantia se restituie corespunzator pentru fiecare autovehicul dobandit, in momentul eliberarii autorizatiei taxi conform prevederilor prezentei legi. Daca in termen de 6 luni de la data desfasurarii procedurii de atribuire in conditiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicita eliberarea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele declarate detinute sau ca vor fi detinute in proprietate ori in temeiul unui contract de leasing, aceste autorizatii taxi se retrag si se va retine corespunzator garantia depusa.
(6)Criteriile de departajare vor fi:
a)vechimea autovehiculului de la data fabricatiei;
b)clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;
c)volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat;
d)vechimea in ani de cand transportatorul desfasoara autorizat activitatea de transport respectiva;
e)gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbag-urilor pentru pasagerul din fata/pasagerii din spate;
f)efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;
g)posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum 8 ore pe zi lucratoare;
h)dotari suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt precizate la art. 36.
(7)Elementele prevazute la alin. (6) lit. c), e) si h) se certifica de R. A. R. prin intermediul certificatului de agreare.
(8)Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu acordul asociatiilor profesionale reprezentative existente.
(9)Cand un transportator autorizat renunta la una sau mai multe autorizatii taxi sau la alte copii conforme, cand acestea se retrag sau cand se majoreaza numarul lor in conditiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizati inscrisi in listele de asteptare, prin procedura de atribuire precizata la alin. (5).
(10)In lista de asteptare, care este publica, deschisa la autoritatea de autorizare, se poate inscrie orice transportator autorizat, o singura data.
(11)In cazul transportului de marfuri sau bunuri in regim de taxi sau al transportului de persoane in regim de inchiriere, numarul de copii conforme atribuite poate fi limitat, dupa caz, in conditii similare celor prevazute la art. 14, daca asa se stabileste prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Articolul 143
(1)Retragerea autorizatiei de transport se realizeaza de catre autoritatea de autorizare si are drept consecinta pierderea calitatii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport, precum si retragerea tuturor autorizatiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizatiei respective.
(2)Autorizatia de transport poate fi retrasa in urmatoarele situatii:
a)transportatorul autorizat nu mai indeplineste una dintre conditiile care stau la baza mentinerii valabilitatii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizatiei a fost realizata pe baza de documente ori de declaratii false;
b)transportatorul autorizat a folosit documente false in derularea activitatilor serviciului de transport sau a practicat in mod repetat proceduri vizand evaziunea fiscala;
c)transportatorul autorizat a incetat activitatea ca urmare a lichidarii, a falimentului sau a unei hotarari judecatoresti definitive;
d)transportatorul autorizat a depasit termenul de valabilitate a autorizatiei de transport cu mai mult de 30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in termen;
e)la cerere.
(3)Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma a autorizatiei de transport poate fi suspendata sau retrasa de catre autoritatea de autorizare emitenta numai odata cu ecusoanele atribuite.
(4)Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma poate fi suspendata odata cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, in urmatoarele cazuri:
a)nu mai este indeplinita cel putin una dintre conditiile atribuirii documentului;
b)a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice;
c)sunt incalcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizeaza clientul sau care vizeaza evaziunea fiscala;
d)au fost savarsite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire in gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranta serviciului, calitatea si continuitatea serviciului sau protectia clientului si a mediului;
e)plata serviciului de transport in regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzator;
f)transportul se efectueaza fara documentele de plata obligatorii, in cazul transportului in regim de inchiriere;
g)aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor inscrisuri, insemne sau accesorii decat cele stabilite prin prezenta lege;
h)cand autovehiculele care executa servicii de transport in regim de inchiriere sau fac obiectul serviciului de inchiriere de autovehicule utilizeaza insemne sau dotari specifice ale autovehiculelor taxi;
i)neindeplinirea in termen a prevederilor art. 9 alin. (3).
(5)Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma poate fi retrasa in urmatoarele cazuri:
a)in cazurile prevazute la art. 12 alin. (3) si la art. 143 alin. (1);
b)a fost obtinuta pe baza unor documente false;
c)daca a fost retinuta de doua ori in 12 luni consecutive;
d)daca activitatea de transport in regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusa in mod nejustificat, total sau partial, fata de prevederile contractului de atribuire in gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, dupa cum rezulta din rapoartele memoriei fiscale depuse;
e)copia conforma si/sau ecusonul, dupa caz, au fost incredintate sau utilizate de alt autovehicul decat cel pentru care au fost atribuite;
f)daca autovehiculul executa activitate de transport pe perioada in care copia conforma este retinuta;
g)daca taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de catre detinatorul legal al autorizatiei taxi;
h)in cazul in care conducatorul auto nu detine atestat profesional sau atestatul obtinut are valabilitatea depasita;
i)la cerere.
(6)Contestarea masurii de retragere a autorizatiei de transport sau a copiei conforme ca masura complementara se poate realiza prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 561 alin. (3).
Articolul 15
(1)Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata numai pe raza localitatii de autorizare de catre orice persoana juridica, denumita in continuare dispecerat, autorizata de autoritatea de autorizare, in conditiile prezentei legi.
(2)Autorizatia de dispecerat taxi se poate obtine pe baza depunerii urmatoarei documentatii:
a)copie de pe certificatul de inmatriculare emis de registrul comertului;
b)declaratie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze, conform careia dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare;
c)copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajatilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea in domeniul comunicatiilor;
d)copie de pe licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de autoritatea in domeniu.
(3)Autorizatia de dispecerat taxi se elibereaza pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani in aceleasi conditii ca la emitere, si este valabila numai pe raza administrativ-teritoriala a autoritatii de autorizare.
(4)Activitatea de dispecerat se desfasoara pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizati care desfasoara servicii de transport in regim de taxi, in aceeasi localitate de autorizare.
(5)Transportatorii autorizati care executa servicii de transport in regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat in conditiile prezentei legi, pe baza de contract de dispecerizare, incheiat cu acesta in conditii nediscriminatorii.
(6)Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati, care isi desfasoara activitatea intr-o localitate, cu exceptia localitatilor unde s-au atribuit mai putin de 100 de autorizatii taxi, unde serviciul este optional.
(7)In cazurile exceptate prevazute la alin. (6), taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor de la clienti. Aceste taxiuri vor avea afisat in exterior numarul de telefon sau alte modalitati de apelare.
(8)Contractele de dispecerat taxi incheiate cu transportatorii autorizati trebuie sa contina prevederi privind obligatiile partilor de a respecta reglementarile privind calitatea si legalitatea serviciului prestat, precum si tarifele de distanta convenite a fi utilizate.
(9)Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizand tarife unice sau tarife diferentiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevazut in contractul de dispecerizare.
(10)Dispeceratul poate pune la dispozitia transportatorilor autorizati pe care ii deserveste statii radio de emisie-receptie pentru dotarea taxiurilor, pe baza de contract de inchiriere, incheiat in conditii nediscriminatorii.
Articolul 16
Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasa de catre emitent in urmatoarele cazuri:
a)autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;
b)nu mai sunt indeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia;
c)dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio neinregistrate in registrul de evidenta a acestora;
d)dispeceratul deserveste autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizatii taxi sau detin autorizatii taxi atribuite de autoritatile de autorizare ale altor localitati;
e)dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transporturi in regim de inchiriere;
f)dispeceratul impune transportatorilor autorizati deserviti practicarea unor tarife destinate controlului pietei si eliminarii concurentei;
g)la cerere.

SECTIUNEA 2: Executarea transporturilor in regim de taxi
Articolul 17
Transportul in regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului si pe orice traseu deschis circulatiei publice.
Articolul 18
In raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul in regim de taxi in urmatoarele situatii:
a)permanent, in interiorul localitatii de autorizare, la cererea clientului;
b)ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati sau puncte de interes, numai la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului, avand obligatia revenirii in localitatea de autorizare dupa executarea cursei;
c)ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati de peste frontiera, la cererea expresa a clientului si cu acordul taximetristului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa executarea cursei.
Articolul 19
Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depasesc localitatea de autorizare.
*) (1) Deoarece conform prevederilor art. 3 pct. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, transportul rutier efectuat intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov este definit ca transport local, prevederile art. 19, art. 20 alin. (7) si art. 52 alin. (3) lit. v) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplica in cazul transportului in regim de taxi efectuat cu autovehiculele taxi prevazute la alin. (2).
(2)Autovehiculele taxi care fac obiectul prevederilor alin. (1) vor fi stabilite prin protocol incheiat intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Judetean Ilfov, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu consultarea asociatiilor reprezentative, si vor avea atasat pe portiera, alaturi de ecusonul atribuit, un ecuson suplimentar, stabilit prin protocolul respectiv.
Articolul 20
(1)Taxiurile au acces in conditii egale si nediscriminatorii in locurile de asteptare a clientilor, in limita locurilor vacante.
(2)Accesul in locurile de asteptare a clientilor poate fi gratuit sau autoritatea administratiei publice locale poate institui o taxa generala, platita de fiecare taxi autorizat.
(3)In lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai in locurile permise pentru autovehicule.
(4)Pentru imbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri si pe drumurile publice cu restrictii privind oprirea, cu exceptia locurilor periculoase, cu conditia sa nu fie perturbata circulatia prin aceasta manevra.
(5)Taxiurile pot circula in localitati pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport auto in comun, fara a perturba circulatia acestora.
(6)In locurile de asteptare, taxiurile pot fi angajate de catre clienti dupa principiul “primul sosit, primul plecat”.
(7)Se interzice taxiurilor sa efectueze transport public de persoane in regim de taxi sau sa stationeze in vederea efectuarii in mod permanent a unor astfel de transporturi in interiorul unei localitati, alta decat localitatea de autorizare.
(2)Autovehiculele taxi care fac obiectul prevederilor alin. (1) vor fi stabilite prin protocol incheiat intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Judetean Ilfov, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu consultarea asociatiilor reprezentative, si vor avea atasat pe portiera, alaturi de ecusonul atribuit, un ecuson suplimentar, stabilit prin protocolul respectiv.
(8)Este interzis ca un transportator autorizat in regim de taxi sa detina pozitia de monopol intr-o statie de asteptare a clientilor care are caracterul unui loc public.
Articolul 21
(1)Orice persoana are acces egal si nediscriminatoriu in angajarea serviciilor unui taxi aflat in pozitia “Liber”, stationar sau in miscare.
(2)Angajarea serviciilor unui taxi aflat in miscare in pozitia “Liber” se poate realiza de catre client semnalizand vizibil.
(3)Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace.
(4)Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate in imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri si circula in regim special in zone unde circulatia este restrictionata, fara a afecta siguranta celorlalti participanti la trafic.
Articolul 22
Se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 11 lit. h).
Articolul 23
(1)Timpul in care se desfasoara o cursa este cel cuprins intre momentul inceperii cursei si momentul finalizarii acesteia.
(2)Momentul inceperii cursei este acela in care intre client si taximetrist s-a convenit executarea acesteia si coincide cu momentul trecerii de la pozitia “Liber” la pozitia “Ocupat”.
(3)Momentul finalizarii cursei taxiului este acela al eliberarii sale la destinatie de catre client, care coincide cu trecerea de la pozitia “Ocupat” la pozitia “Liber”, dupa emiterea bonului client de catre aparatul de taxat in pozitia “Plata”.
(4)Chiar daca taxiul nu se deplaseaza, dupa trecerea in pozitia “Ocupat”, taximetrul afiseaza tariful de pornire si incepe inregistrarea duratei stationarii la dispozitia clientului dupa tariful orar.
Articolul 24
In cazul angajarii taxiului printr-un dispecer, locul si momentul inceperii cursei sunt locul si momentul preluarii clientului.

 

SECTIUNEA 21: Executarea transportului persoanelor in regim de taxi la si de la aeroporturi
Articolul 241
(1)Prin derogare de la prevederile art. 19 si art. 20 alin. (7) si (8), transportul persoanelor in regim de taxi se poate realiza permanent intre localitatea de autorizare si aeroporturile situate in afara acestora.
(2)Pentru asigurarea calitatii transportului in regim de taxi a clientilor la si de la aeroport, administratia fiecarui aeroport va asigura o statie de debarcare a clientilor transportati catre aeroport, precum si locul de asteptare a taxiurilor pentru clientii transportati de la aeroport catre localitatile de destinatie.
(3)Locurile de asteptare vor fi special dotate si amenajate cu peron de imbarcare pentru clienti. Preluarea clientilor din aeroport, dirijarea si imbarcarea acestora in taxiuri si accesul taxiurilor in locul de asteptare se vor realiza prin dirijare asigurata de administratia aeroportului, in ordinea asteptarii taxiurilor. Este interzisa practica de abordare a clientilor in interiorul aeroportului de catre taximetristi sau interpusi ori imbarcarea clientilor in alta ordine decat in ordinea precizata.
(4)In locul de asteptare au acces numai taxiurile care detin autorizatii taxi emise de autoritatile de autorizare din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov si au volumul spatiului destinat pentru transportul bagajelor de cel putin 500 de litri.
(5)In statia de debarcare a clientilor au acces toate autovehiculele taxi care transporta clienti dinspre localitatile de autorizare.
(6)Administratia aeroportului are obligatia sa afiseze la peronul de imbarcare a clientilor in taxiuri lista cu tarifele maximale, aprobate de autoritatile de autorizare prevazute la alin. (4).
(7)Este interzisa practicarea de catre taximetristi a unor tarife superioare fata de tariful afisat pe portiera taxiului cu care acestia opereaza in localitatea de autorizare pentru transportul clientilor la si de la aeroport.
(8)In parcarile aeroportului amenajate pentru autovehicule au acces, cu plata taxelor legale, toate taxiurile care detin autorizatie taxi, altele decat cele prevazute la alin. (4), care asteapta preluarea clientilor, pe baza de contract sau pe baza de comanda realizata prin dispecerat taxi, pentru deplasarea acestora la alte destinatii decat municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

SECTIUNEA 3: Executarea transportului de persoane in regim de inchiriere a autoturismului
Articolul 25
(1)Transportul in regim de inchiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducator auto, pus la dispozitia clientului pe baza de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestatiei contractate, pe baza de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul in regim de inchiriere se realizeaza pe orice traseu, la cererea expresa a clientului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducatorul auto trebuie, obligatoriu, sa detina atestat profesional si sa fie angajat al transportatorului autorizat.
(2)Transportatorul autorizat respectiv poate executa si serviciul de inchiriere de autoturisme fara conducator auto, pe care le pune la dispozitia clientilor pe baza de contract.
(3)Serviciul de inchiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de catre orice operator economic inregistrat la registrul comertului in conditiile legii, pe baza certificatului de inmatriculare emis de acesta.
(4)In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, clientii suporta, in afara contractului, costurile carburantilor consumati, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurarii pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.
(5)In cazul executarii serviciului de inchiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, dupa caz, nu poate inchiria autoturismul daca clientul nu face dovada ca detine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Inchirierea autoturismului fara conducator auto se va mentiona expres in contractul de inchiriere, care trebuie sa contina si prevederi privind obligatiile clientului privind restituirea vehiculului.
(6)Pentru executarea serviciului de transport in regim de inchiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:
a)copia conforma a autorizatiei de transport in regim de inchiriere, care este valabila in prezenta documentelor mentionate la art. 12 alin. (1) lit. a), c), d) si e);
b)documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a intregului transport contractat;
c)contractul incheiat intre transportatorul autorizat si client;
d)documentele stabilite conform legislatiei in vigoare privind circulatia rutiera.
(7)Pentru executarea serviciului de inchiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie sa existe copia conforma a certificatului de inmatriculare emis de registrul comertului, eliberata, la cerere, de catre autoritatea de autorizare pentru o durata de 5 ani. Copia conforma este valabila in prezenta urmatoarelor documente sau insemne, respectiv:
a)certificatul de inmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;
b)asigurarea persoanelor si a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad in sarcina transportatorului autorizat;
c)asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
d)contractul de inchiriere al autoturismului si documentele de plata anticipata a serviciului.
(8)La efectuarea controlului, in cazul lipsei documentelor sau insemnelor prevazute, se aplica prevederile art. 12.
(9)Este interzis a se executa transport in regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de inchiriere; acestea nu trebuie sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie si sa nu aiba inscrisuri, insemne, dotari si accesorii stabilite pentru taxiuri, conform prevederilor prezentei legi.
(10)Autoturismele utilizate in efectuarea serviciului de transport in regim de inchiriere sau in efectuarea serviciului de inchiriere de autoturisme trebuie sa aiba atasate, vizibil, pe coltul stanga jos al parbrizelor fata si spate, cate un ecuson realizat si eliberat in conditiile art. 11 alin. (6) si (7), pentru intreaga perioada de valabilitate a copiei conforme.
(11)Transportatorii autorizati sau operatorii economici, dupa caz, sunt obligati ca, pe cheltuiala proprie, sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta in timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, dupa caz, conducatorului autovehiculului.

SECTIUNEA 4: Atestarea profesionala a conducatorului auto
Articolul 26
(1)Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, conducatorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani;
b)sa detina certificat de atestare profesionala valabil;
c)sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;
d)sa aiba varsta minima de 21 de ani.
(2)Certificatul de atestare se elibereaza de agentia Autoritatii Rutiere Romane – ARR pe raza careia conducatorul auto activeaza, in urma promovarii unui test-grila.
(3)Pentru a sustine testul-grila conducatorul auto trebuie sa prezinte la agentia Autoritatii Rutiere Romane – ARR urmatoarele documente:
a)dovada absolvirii unui curs de pregatire profesionala pentru practicarea transportului de persoane in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere, cu o durata maxima de pana la 3 luni;
b)dovada platii in contul agentiei Autoritatii Rutiere Romane – ARR a taxei privind testarea.
(4)Testul-grila, care este aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, se considera promovat in cazul obtinerii a cel putin 70% din punctajul maxim.
(5)In caz de nepromovare a testului-grila, conducatorul auto are dreptul la o noua testare dupa maximum 15 zile, in conditiile respectarii prevederilor alin. (3) lit. b).
(6)Dupa un al doilea test nepromovat conducatorul auto mai poate solicita o noua testare numai dupa absolvirea unui nou curs de pregatire profesionala.
Articolul 27
(1)Conditiile de pregatire profesionala a conducatorilor auto in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala, necesar practicarii activitatii de transport de persoane in regim de taxi sau in regim de inchiriere, se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor, tinand cont si de prevederile prezentei legi.
(2)Pregatirea profesionala a conducatorilor auto va fi asigurata in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz, printr-o unitate de scolarizare a conducatorilor auto autorizata, pe baza unei programe de scolarizare, aprobata prin ordin al ministrului transporturilor.
(3)Pentru a putea urma cursurile de pregatire profesionala, conducatorii auto solicitanti vor prezenta urmatoarele documente:
a)cerere-tip;
b)copie de pe permisul de conducere valabil;
c)cazierul judiciar;
d)copie de pe carnetul de munca, daca exista;
e)copie de pe actul de identitate;
f)dovada ca sunt apti medical si psihologic pentru transportul de persoane;
g)adeverinta eliberata de serviciul politiei rutiere, din care sa rezulte ca in ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante ori nu au fost implicati in accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.
Articolul 28
(1)Certificatul de atestare a pregatirii profesionale se elibereaza pentru o perioada nedeterminata, cu viza obligatorie la 5 ani, acordata in urma sustinerii testului-grila, in conditiile prevederilor art. 26 alin. (4).
(2)Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil in conditiile in care este vizat la termen si conducatorul auto face dovada ca este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru transportul public de persoane si detine permis de conducere corespunzator.
(3)Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil pe teritoriul Romaniei.

CAPITOLUL III: Autovehiculele taxi
Articolul 30
(1)Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri in regim de taxi vor fi agreate de catre R.A.R. ca taxiuri numai autoturisme si, respectiv, autovehicule care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)sunt dotate avand aparat de taxat in stare de functionare, cu taximetrul care respecta prevederile legilor in vigoare si cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare;
b)autoturismele taxi sunt dotate legal cu statii radio de emisie-receptie sau cu telefoane mobile, dupa caz, in stare de functionare;
c)sunt dotate cu lampa taxi in stare de functionare, conform prevederilor prezentei legi, omologata de catre R.A.R.;
d)aparatul de taxat intra in functiune doar in momentul in care a fost activat de dispozitivul de comanda fixat in una dintre pozitiile de operare autorizate;
e)autoturismul, respectiv autovehiculul, are insemnele, inscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei si dotarile stabilite conform prevederilor prezentei legi.
(2)Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat sa fie dotat cu portiere de acces si evacuare in dreptul fiecarei banchete sau scaun pentru clienti, dupa caz, precum si cu spatiu corespunzator transportului bagajelor de mana si nu poate transporta mai mult de 4 persoane in afara conducatorului auto.
(3)Pentru transportul de marfuri sau bunuri in regim de taxi, autovehiculul, cu sau fara remorca, trebuie sa fie destinat acestui scop si sa nu depaseasca 3,5 tone masa totala maxima autorizata.
(4)Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi.
Articolul 31
(1)Taxiul trebuie sa ofere in exterior, prin insemne, inscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilita si dotari, vizibile de la distanta, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atat clientului potential, cat si organelor de control si supraveghere autorizate.
(2)Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcata pe partile laterale de o banda dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme si 5 x 5 cm la celelalte vehicule.
(3)Pentru personalizarea autovehiculului taxi in trafic, caroseria acestuia, in totalitate sau cel putin incepand cu partea de deasupra benzii duble tip sah, va avea culoarea galbena, daca prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nu s-a stabilit o alta culoare, cu consultarea asociatiilor.
(4)Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, in cazul transportului de marfuri sau bunuri, se va aplica cate un ecuson, definit la art. 11 alin. (6) si (7), pentru intreaga perioada de valabilitate a autorizatiei taxi. Aceasta prevedere nu se aplica la prima agreare a autovehiculului.
(5)Dotarea exterioara a taxiului consta intr-o lampa taxi, de culoare galbena, cu inscrisul TAXI pe fata si spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru si care contine doua lampi suplimentare, de culori diferite, a caror semnificatie, vazute din fata, este urmatoarea:
a)in stanga, o lampa de culoare rosie care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia “Ocupat” a taxiului, respectiv exista comanda client si prestatia se tarifeaza;
b)in dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia “Liber” a taxiului, respectiv nu exista comanda client.
(6)In cazul taxiurilor apartinand transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionata incat pe partile laterale, optional, sa se poata inscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt inregistrate la registrul comertului, si numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi care il deserveste.
(7)Modelul lampii taxi va fi omologat de R.A.R.
Articolul 32
Indicatiile lampii taxi trebuie sa aiba corespondent, vizibil pentru client, in afisajul client al aparatului de taxat.
Articolul 33
Pozitiile de operare autorizate ale taxiului sunt urmatoarele:
a)pozitia “Liber” – pozitia in care lampa de culoare verde din lampa taxi este aprinsa permanent, iar taximetrul se afla in pozitia de functionare “Liber”, caz in care calculul pretului este dezactivat;
b)pozitia “Ocupat” – pozitia in care lampa de culoare rosie din lampa taxi este aprinsa permanent, iar taximetrul se afla in pozitia de functionare “Ocupat”, caz in care calculul pretului se efectueaza pe baza tarifului de pornire si a tarifului pe distanta parcursa si/sau pe durata stationarii sau a circulatiei sub viteza de comutare;
c)pozitia “Plata” – pozitia de functionare “Suma de plata” a taximetrului, caz in care pretul calatoriei este indicat si in care cel putin calculul pretului in functie de durata este dezactivat. La trecerea in aceasta pozitie se stinge lampa rosie, se aprinde lampa verde, iar aparatul de marcat electronic fiscal emite bonul client. Din pozitia “Plata” nu se poate trece in pozitia “Ocupat” sau “Liber” decat dupa emiterea bonului client.
Articolul 34
In cazul in care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist in alte scopuri decat transportul in regim de taxi, se instituie pozitia de operare “Privat”, caz in care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat in pozitia “Liber” si lampa taxi scoasa de pe cupola.
Articolul 35
(1)Pe portierele din fata ale taxiului se aplica inscrisuri privind valorile tarifelor de distanta (lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, ale caror modele si dimensiuni vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, astfel incat acestea sa fie vizibile de la minimum 5 metri.
(2)Taxiul trebuie sa aiba afisat in interior, la loc vizibil, o lista care sa poata fi consultata de catre client, cuprinzand titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de distanta, de stationare si de pornire, pe timp de zi si pe timp de noapte, purtand stampila primariei localitatii de autorizare, precum si un ecuson cuprinzand numele si fotografia conducatorului auto.
(3)Cu exceptia inscrisurilor sau a simbolurilor realizate in conditiile prevazute la art. 67 alin. (1), se interzice aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie a altor inscrisuri si/sau insemne decat a celor aprobate prin prezenta lege.
Articolul 36
(1)Un taxi poate avea ca dotare, pe langa statia radio de emisie-receptie, un dispozitiv GPS de monitorizare.
(2)Un taxi poate avea dotari optionale, cum ar fi: dispozitivul fix de inregistrare a precizarilor facute de client, perete despartitor intre conducatorul auto si clienti, dispozitiv de plata prin intermediul cardului bancar.
(3)Se interzice amplasarea in interiorul si/sau pe caroseria unui autovehicul, care nu detine, dupa caz, autorizatia taxi ori copia conforma valabila, a insemnelor, a inscrisurilor, a dotarilor si a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate sa execute transport public in regim de taxi sau in regim de inchiriere.
Articolul 37
(1)Pe toata durata activitatii taxiurile pot fi supuse controlului in ceea ce priveste respectarea prevederilor prezentei legi de catre reprezentantii organelor de control autorizate, respectiv:
a)administratia publica locala;
b)organele fiscale locale si judetene;
c)organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si din unitatile sale teritoriale;
d)Autoritatea Rutiera Romana – ARR, prin reprezentantele teritoriale;
e)Biroul Roman de Metrologie Legala, prin reprezentantele teritoriale;
f)structurile politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane;
g)Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, prin reprezentantele teritoriale;
h)Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;
i)inspectoratele teritoriale de munca.
(2)In traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de catre reprezentantii autoritatilor mentionate la alin. (1) lit. a)-c), e), g) si h), numai impreuna cu politia rutiera.
(3)Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementarile specifice, emise de organismele prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele:
a)controlul existentei valabilitatii si utilizarii autorizatiei taxi sau a copiei conforme, dupa caz, precum si a ecusoanelor si a celorlalte documente stabilite de prezenta lege;
b)controlul functionarii aparatului de taxat si al integritatii sigiliilor;
c)controlul corespondentei dintre indicatiile furnizate in exterior de lampa taxi si indicatiile si inregistrarile aparatului de taxat;
d)controlul respectarii prevederilor privind aplicarea tarifelor si a nivelului acestora;
e)momentul cand a fost descarcat in memorie ultimul raport fiscal de inchidere zilnica sau ultimul bon client;
f)daca clientii primesc bonul client si daca continutul acestuia este conform cu prevederile legii;
g)preluarea spre analiza si control a datelor din memoria fiscala.
(4)Controlul efectuat in conditiile alin. (1), in timpul deplasarii taxiului in pozitia “Ocupat”, se efectueaza, de regula, in caz de flagrant.

CAPITOLUL IV: Aparatul de taxat
Articolul 38
(1)Taximetrul din compunerea aparatului de taxat trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) pentru introducerea pe piata si punerea in functiune, iar in utilizare, cerintele prevazute de reglementarile metrologice in vigoare.
(2)Aparatul de marcat electronic fiscal din compunerea aparatului de taxat trebuie sa indeplineasca toate conditiile si functiile prevazute de normele legale in vigoare.
Articolul 39
Functiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevazute in normele legale in vigoare, precum si urmatoarele functii:
a)inregistrarea tarifelor doar valoric, fara identificarea felului serviciului tarifat;
b)functionarea aparatului in conditiile deconectarii dispozitivelor de imprimare si afisaj client, a memoriei electronice fiscale si a lampii taxi;
c)modificarea tarifelor sau a cotei TVA inainte de obtinerea raportului fiscal de golire zilnica;
d)modificari ale ceasului de timp real, altele decat trecerea de la ora de vara la ora de iarna si invers sau variatii mai mari de 10 minute.
Articolul 40
Aparatul de taxat trebuie sa se blocheze automat in conditiile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a), in cazul taximetrului si in conditiile prevazute in normele legale in vigoare, iar in cazul aparatului de marcat electronic fiscal:
a)nu este conectat sistemul de imprimare sau lampa taxi;
b)capacitatea de inmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat;
c)daca dupa 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de inchidere zilnica se incearca tiparirea primului bon client fara emiterea automata a raportului fiscal de inchidere zilnica pentru perioada respectiva;
d)daca la incarcarea memoriei dedicate bonurilor client sau inainte de inchiderea fiscala zilnica nu se emite automat rola jurnal ce va contine copiile bonurilor client din ziua respectiva.
Articolul 41
Aparatul de taxat trebuie sa indeplineasca cerintele corespunzatoare celor doua componente ale sale, prevazute la art. 38, precum si urmatoarele cerinte:
a)sa furnizeze informatii reale si autentice privind serviciile de transport in regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore si pe o perioada mai lunga, prin citirea memoriei fiscale;
b)sa asigure, prin intermediul tastaturii imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate;
c)sa asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna functionare a memoriei electronice fiscale si a functiilor asociate;
d)sa asigure accesul la regimul de lucru “programare”, numai dupa indepartarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de marcat electronic fiscal;
e)sa asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu doua tarife, tarif de zi intre orele 6,00-22,00 si tarif de noapte intre orele 22,00-6,00, in transportul de persoane;
f)sa asigure ca viteza de comutare sa fie de 10 km/ora;
g)sa tipareasca bonul client cu datele prevazute la art. 42;
h)sa tipareasca raportul conducatorului auto, raportul fiscal de inchidere zilnica, raportul memoriei fiscale sau sa permita citirea inregistrarilor din memoria electronica fiscala prin intermediul cheii electronice;
i)sa introduca in memoria fiscala datele prevazute de normele legale in vigoare, precum si urmatoarele date:
1.numarul de inmatriculare al autovehiculului taxi;
2.setul de tarife de lucru si modificarile acestora;
3.constanta K a taximetrului;
4.numarul si data fiecarui raport de inchidere zilnica, ce va cuprinde minimum urmatoarele informatii:
– parcursul total in km;
– parcursul total cu calatori in km;
– valoarea totala incasata;
– valoarea TVA;
– numarul fiecarei curse efectuate;
5.numerele de telefon si fax ale transportatorului autorizat;
6.data, ora si minutul introducerii in exploatare;
7.componentele antetului;
8.timpul efectiv lucrat, din care timpul de noapte efectiv lucrat.
Articolul 42
Bonul client trebuie sa contina elementele precizate in normele legale in vigoare, precum si urmatoarele elemente:
a)numerele de telefon si fax ale operatorului de transport;
b)numarul bonului client, data si ora;
c)codul fiscal al transportatorului autorizat;
d)numarul cursei;
e)numele taximetristului;
f)numarul de inmatriculare al autovehiculului taxi si numarul autorizatiei taxi;
g)tariful de pornire;
h)tariful de distanta (lei/km);
i)distanta parcursa (km);
j)tariful de stationare (lei/ora);
k)durata stationarii, care include si durata de circulatie sub viteza de comutare;
l)durata cursei;
m)tariful pentru incarcare/descarcare, daca este cazul;
n)pretul total al serviciului;
o)valoarea si cota TVA aferenta.
Articolul 43
Este interzisa efectuarea unui transport in regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasa din functiune sau fara a elibera bonul client la finalul cursei.
Articolul 44
(1)Producatorul sau, dupa caz, importatorul de aparate de taxat furnizeaza odata cu aparatul dotarea tehnica aferenta si procedeul tehnic sau programul dupa care se realizeaza tarifarea si se pot obtine informatiile continute in memoria electronica fiscala.
(2)Perioada de garantie este de minimum un an.
Articolul 45
(1)Aplicarea sau inlaturarea sigiliului fiscal al aparatului de marcat electronic fiscal, precum si introducerea programului privind modul de tarifare si tarifele se realizeaza numai de catre reprezentantul autorizat, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2)Taximetrele aflate in utilizare se supun controlului metrologic legal de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, conform reglementarilor metrologice in vigoare. Prima verificare metrologica se efectueaza imediat dupa instalarea pe taxi a aparatului de taxat, ocazie cu care se elibereaza buletinul de verificare metrologica.
(3)Unitatea service autorizata, conform prevederilor legale, instaleaza aparatele de taxat pe taxiuri, in conformitate cu instructiunile producatorului, si efectueaza reglarea taximetrului in functie de constanta generatorului semnalelor de distanta si securizarea reglarii, precum si securizarea conexiunii taximetrului cu autovehiculul in care este instalat, prin intermediul mijloacelor de securizare a taximetrului. In caz de interventie asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul sa inlature si sa aplice elementele de securizare a conexiunii taximetrului cu autovehiculul, fara deteriorarea eventualelor marcaje metrologice.
Articolul 46
In situatia functionarii taxiului cu mai multi soferi alternativ, in cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare sofer incepe activitatea prin accesarea identitatii sale in programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul careia se poate executa si controlul asupra activitatii depuse de acesta.

 

CAPITOLUL V: Preturi si tarife privind transportul in regim de taxi
Articolul 47
Calculul pretului transportului in regim de taxi poate fi realizat in unul dintre urmatoarele moduri:
a)modul de calcul normal “S” – aplicarea simpla a tarifului este calculul pretului si se bazeaza pe aplicarea tarifului orar (lei/ora), la rularea sub viteza de comutare, si a tarifului de distanta (lei/km), la rularea cu o viteza mai mare decat viteza de comutare;
b)modul de calcul normal “D” – aplicarea dubla a tarifului este calculul pretului si se bazeaza pe aplicarea simultana a tarifului orar si a tarifului de distanta, pe tot parcursul calatoriei.
Articolul 48
Pretul total al unui transport in regim de taxi se compune din urmatoarele elemente:
a)in cazul transportului de persoane:
1.tariful de pornire;
2.pretul calculat prin modul normal de calcul “S”, pentru distanta parcursa cu viteza peste viteza de comutare si pentru timpul consumat in stationari la dispozitia clientului sau in parcurgerea unor distante sub viteza de comutare;
b)in cazul transportului de marfuri sau bunuri sunt posibile doua variante:
1.o varianta aplicabila la toate taxiurile la care pretul total calculat la lit. a) se suplimenteaza, daca este cazul, cu pretul privind prestatia efectuata de taximetrist pentru manipularea marfurilor sau a bunurilor transportate si se introduce de catre taximetrist prin tastarea numerica programabila existenta, in functie de tariful pentru manipulare stabilit, si se adauga prin actionarea tastaturii respective. Pretul suplimentar este exclus din suma de plata afisata de taximetru. Valoarea sumei de plata, care include pretul suplimentar si care se regaseste pe bonul client, poate fi afisata temporar pe afisajul client;
2.o varianta aplicabila optional pentru taxiuri a caror sarcina utila maxima autorizata depaseste o tona, pentru care pretul total se determina prin modul de calcul normal “D” – aplicarea dubla a tarifului, la care se poate adauga, in conditiile precizate la lit. a), pretul suplimentar in functie de tariful pentru prestatiile de incarcare/descarcare, executate de taximetrist. Tarifele suplimentare vor fi precizate in lista cuprinzand tarifele, afisata obligatoriu la bordul autovehiculului.
Articolul 49
(1)Regulile generale privind modul de stabilire a preturilor prestatiei si a tarifelor sunt urmatoarele:
a)tariful de distanta, lei/km, se stabileste in functie de caracteristicile tehnice si de capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor respective. In cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama si de nivelul confortului oferit;
b)tariful de distanta, lei/km, poate fi stabilit pentru timp de zi si pentru timp de noapte, prevazute la art. 41 lit. e). Tariful de noapte nu va fi mai mare decat cu pana la 50% din tariful de zi;
c)pretul transportului nu este conditionat de numarul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atata timp cat acestea nu depasesc capacitatea de transport autorizata a taxiului;
d)in cazul transportului de persoane in regim de taxi, nivelul tarifelor de distanta nu poate depasi tarifele maximale de distanta stabilite prin hotarari ale autoritatii administratiei publice locale sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Nivelul maxim al tarifelor de distanta se stabileste pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. si a datelor furnizate la cererea autoritatii cu ocazia consultarii filialelor locale ale asociatiilor definite la art. 54;
e)la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va tine cont de raportul dintre tariful orar, exprimat in lei/ora, si tariful de distanta, exprimat in lei/km, care trebuie sa fie egal cu 10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprimata in km/ora;
f)in cazul aplicarii duble a tarifului in cadrul transportului de bunuri in regim de taxi, pretul prestatiei creste simultan pe baza distantei parcurse si a timpului consumat, tariful aplicat fiind tarif unic pe intreaga cursa, din momentul trecerii taximetrului din pozitia de operare “Liber” in pozitia “Ocupat” si pana in momentul revenirii in pozitia initiala “Liber”. Aplicarea dubla a tarifului se poate efectua in cadrul transportului de marfuri sau de bunuri in regim de taxi, pentru autovehicule cu sarcina utila maxima autorizata care depaseste o tona, la care timpul de stationare la dispozitia clientului este cel putin de doua ori mai mare decat timpul de circulatie;
g)tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanta (lei/km) aplicat;
h)tariful pentru incarcare/descarcare poate fi compus din tariful pentru operatiunile de incarcare/descarcare, mecanice sau manuale, si operatiunile de manipulare a bunurilor de catre taximetristi sau de catre manipulanti, angajati ai transportatorului autorizat. Lucrarile mecanizate de incarcare/descarcare trebuie sa aiba un tarif prestabilit pe operatiune, iar tariful pentru operatiunile manuale se convine inainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Intregul pret al incarcarii/descarcarii si manipularii bunurilor, daca acestea sunt executate de catre angajatii operatorului de transport, se regaseste in bonul client pe care acesta il plateste la inchiderea prestatiei;
i)procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere se precizeaza in contractele de atribuire a gestiunii delegate si trebuie sa tina seama de urmatoarele reguli:
1.tarifele incasate de transportatorul autorizat in urma prestarii serviciilor de transport trebuie sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului;
2.tarifele se modifica sau se actualizeaza periodic prin indexare cu indicele de crestere a preturilor de consum, prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
j)respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor in regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului.
(2)A.N.R.S.C. va elabora metodologiile necesare aplicarii prevederilor prezentului articol.
Articolul 50
Daca in derularea cursei se constata incetarea inregistrarii valorilor in modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului in limita valorii afisate de aparatul de taxat.

 

CAPITOLUL VI: Obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor cu privire la desfasurarea operatiunilor de transport in regim de taxi
Articolul 52
(1)In vederea realizarii transportului de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi, in conditii de siguranta, calitate si legalitate, transportatorii autorizati, dispeceratele taxi, taximetristii si clientii trebuie sa respecte obligatiile prevazute in prezenta lege, obligatiile prevazute in regulamentele de organizare si functionare a serviciului de transport local, precum si cele prevazute in contractele de atribuire a gestiunii serviciului.
(2)Principalele obligatii ale transportatorilor autorizati sunt urmatoarele:
a)sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si calitate;
b)sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri agreate si avand insemnele de personalizare si identificare proprii, stabilite de prezenta lege;
c)sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin certificate de atestare a pregatirii profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, inregistrand abateri grave in cazierul de conduita profesionala;
d)sa nu incredinteze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este persoana fizica sau asociatie familiala;
e)sa asigure dispecerizarea activitatii sau, dupa caz, posibilitatea apelarii prin telefon mobil;
f)sa asigure clientului si celorlalte persoane transportate beneficiul asigurarii lor, a marfurilor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului;
g)sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informatie referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transportului ori a sa personala;
h)sa anunte autoritatea de politie, autoritatea fiscala, autoritatea de metrologie si agentia service de care depind, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi;
i)sa instiinteze in scris asociatia din care face parte taximetristul in legatura cu intreruperea contractului individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;
j)sa prezinte in termen aparatul de taxat, dupa instalarea pe taxi, la prima verificare metrologica a taximetrului, precum si ulterior la termenele scadente;
k)sa furnizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de transport desfasurata.
(3)Principalele obligatii ale taximetristilor sunt urmatoarele:
a)sa aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul, respectand conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristului;
b)sa detina atestatul pregatirii profesionale valabil si sa il prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege;
c)sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localitatii si sa respecte solicitarile legale ale acestuia;
d)sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare “Liber”, cu exceptia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu permit aceasta manevra;
e)sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;
f)sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;
g)sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional ori in alte acte antisociale;
h)sa anunte organele de politie, in cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;
i)sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate;
j)sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;
k)sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
l)sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul in care clientul nu le insoteste pe durata transportului;
m)sa transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;
n)sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare;
o)sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;
p)sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de taxat;
q)sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul in care ii atentioneaza in prealabil ca au obligatia sa poarte centura de siguranta;
r)sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva;
s)sa se supuna controlului autoritatilor abilitate si sa prezinte la control, in timpul activitatii, documentele prevazute de prezenta lege si de legislatia in vigoare;
t)sa poarte obligatoriu centura de siguranta cand circula fara client, in restul cazurilor portul centurii fiind optional;
u)sa nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;
v)sa nu execute curse in afara localitatii de autorizare decat in conditiile prevazute la art. 18;
(2)Autovehiculele taxi care fac obiectul prevederilor alin. (1) vor fi stabilite prin protocol incheiat intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Judetean Ilfov, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu consultarea asociatiilor reprezentative, si vor avea atasat pe portiera, alaturi de ecusonul atribuit, un ecuson suplimentar, stabilit prin protocolul respectiv.
x)sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului.
(4)Principalele obligatii ale clientilor sunt urmatoarele:
a)sa achite pretul transportului executat;
b)sa solicite, sa preia si sa pastreze bonul client la coborarea din taxi;
c)sa nu plateasca serviciile pe care Ie-a realizat taximetristul decat in limita sumei totale prevazute in bonul client;
d)sa nu provoace sau sa nu dezvolte stari conflictuale cu taximetristul in timpul desfasurarii cursei respective;
e)sa nu oblige sau sa nu impuna, sub orice modalitate, taximetristului sa execute transporturile prevazute la alin. (2) lit. g);
f)sa acorde sprijin taximetristului in cazul agresarii sau accidentarii acestuia in timpul efectuarii transportului, anuntand imediat organele de politie in legatura cu aceste evenimente;
g)sa sesizeze primaria localitatii de autorizare si filiala judeteana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, dupa caz, in legatura cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;
h)sa nu ocupe scaunul de langa taximetrist daca nu poarta centura de siguranta.
(5)Principalele obligatii ale dispeceratelor taxi sunt urmatoarele:
a)dispeceratul trebuie sa tina un registru special de evidenta a elementelor de identificare a tuturor statiilor radio de emisie-receptie, aflate in dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numarului si duratei de valabilitate ale autorizatiei taxi;
b)sa comunice, la solicitarea autoritatilor de control abilitate, informatiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;
c)sa nu deserveasca taxiuri dotate cu statii radio de emisie-receptie detinute ilicit sau autovehicule care executa transport in regim de inchiriere;
d)dispeceratele sunt obligate ca in momentul solicitarii serviciului de transport de catre un client, la cererea expresa a acestuia, sa il informeze in legatura cu tariful sau gama de tarife pe care le practica taxiurile deservite si sa respecte preferinta clientului;
e)sa controleze respectarea de catre transportatorii autorizati a obligatiilor ce deriva din prevederile contractelor de dispecerizare incheiate cu acestia;
f)sa nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizati;
g)sa nu aplice practici prin care sa detina controlul asupra pietei taximetriei, sa provoace distorsiuni ale concurentei sau sa elimine concurenta, precum si practici monopoliste;
h)sa dispecerizeze numai transportatorii autorizati care desfasoara serviciul de transport in regim de taxi in aceeasi localitate de autorizare.
Articolul 521
In cazul efectuarii serviciului de transport in regim de inchiriere, precum si a serviciului de inchiriere de autovehicule, obligatiile prevazute la art. 52 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.
Articolul 53
In situatii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenta prin mijloacele specifice de comunicare aflate in dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de interventie rapida vor actiona in regim de urgenta, pe baza localizarii realizate prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta.
Articolul 54
(1)Reprezentarea si protectia intereselor profesionale ale transportatorilor autorizati, dispecerilor taxi si ale taximetristilor se realizeaza prin camerele taximetristilor si celelalte asociatii profesionale reprezentative, constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, denumite in continuare asociatii reprezentative.
(2)Asociatiile reprezentative asigura reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor in relatiile cu autoritatile administratiei publice, cu alte autoritati si cu organisme interne si internationale.
(3)Asociatiile reprezentative participa, cu caracter consultativ, la intocmirea de catre autoritatile administratiei publice a reglementarilor de organizare a serviciului de transport in regim de taxi.
(4)O asociatie profesionala din domeniul taximetriei este considerata reprezentativa daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a)este constituita in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005;
b)are ca membri transportatori autorizati, dispecerate taxi si taximetristi, astfel cum au fost definiti in prezenta lege, care reprezinta minimum 10% din totalul celor existenti in evidentele statistice la nivel national;
c)are filiale judetene, persoane juridice, constituite conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, infiintate in cel putin 50% din judetele tarii, precum si in municipiul Bucuresti;
d)detine o hotarare definitiva si irevocabila a Tribunalului Bucuresti in ceea ce priveste reprezentativitatea.
(5)In cazurile in care o asociatie profesionala reprezentativa trimite autoritatii de autorizare sau altor autoritati competente o sesizare privind abaterile de la conduita profesionala a unei persoane care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului in regim de taxi, acestea sunt obligate sa analizeze cazul respectiv, cu consultarea obligatorie a partilor, si sa ia masurile care se impun, notificand aceasta si asociatiei reprezentative.

CAPITOLUL VII: Sanctiuni si contraventii
Articolul 55
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1.cu amenda de la 100 lei la 500 lei:
a)aplicabila taximetristilor pentru nerespectarea prevederilor art. 22 si art. 52 alin. (3) lit. a), c), e), f), j), k), o), u) si x);
b)aplicabila clientilor pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) lit. b) si d);
2.cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:
a)aplicabila taximetristilor pentru nerespectarea prevederilor art. 19, art. 34, art. 35 alin. (2) si art. 43;
b)aplicabila transportatorilor autorizati pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (5)-(7) si art. 52 alin. (2) lit. b), c), d), e), j) si k);
c)aplicabila taximetristilor sau interpusilor acestora care abordeaza clientii in interiorul aeroportului, cu incalcarea prevederilor art. 241 alin. (3).
3.cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei:
a)aplicabila taximetristilor pentru interventii asupra componentelor aparatului de taxat, in scopul majorarii pretului transportului sau neincluderii unor venituri realizate in memoria fiscala, precum si pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (7) si art. 52 alin. (3) lit. g), p), r), s) si v), precum si conducatorilor auto sau transportatorilor autorizati, dupa caz, pentru nerespectarea prevederilor privind transportul in regim de inchiriere ale art. 25 alin. (6) si, respectiv, art. 25 alin. (7);
b)aplicabila clientilor pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) lit. a) si e);
c)aplicabila functionarilor autoritatii de autorizare responsabili pentru nerespectarea prevederilor art. 11, art. 14 alin. (5), art. 54 alin. (5), art. 66 si art. 67 alin. (2), (3) si (5);
d)aplicabila dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) si art. 52 alin. (5) lit. b), d) si e);
e)aplicabila transportatorilor autorizati pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), art. 35 alin. (1) si (3) si art. 67 alin. (1) si pentru utilizarea de conducatori auto care nu sunt apti medical si psihologic sau nu detin atestat profesional valabil;
f)aplicabila conducatorilor auto pentru nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (3);
4.cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei:
a)aplicabila transportatorilor autorizati pentru nerespectarea prevederilor art. 141 alin. (3) si (4), art. 48 si 49, precum si pentru utilizarea de aparate de taxat nefiscalizate sau care functioneaza cu incalcarea prevederilor prezentei legi;
b)aplicabila dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (5) lit. a), c), f), g) si h);
5.cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei:
a)aplicabila transportatorilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 si 8;
b)aplicabila dispeceratelor taxi pentru functionarea fara autorizatie de dispecerat taxi valabila.
Articolul 56
(1)Pe langa sanctiunile prevazute la art. 55 se dispun si masuri administrative, ca sanctiuni complementare, privind retinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, dupa caz, a unor autorizatii, copii conforme, atestate profesionale sau contracte.
(2)Retinerea autorizatiilor taxi sau a oricaror copii conforme ale autorizatiei de transport, precum si a ecusoanelor respective, pana la rezolvarea cazurilor, dar nu mai mult de 30 de zile, se aplica in vederea rezolvarii cazurilor de incalcare a prevederilor art. 12 alin. (2) si art. 25 alin. (7).
(3)Retinerea atestatului profesional al conducatorului auto pana la 5 zile se aplica in vederea respectarii prevederilor art. 561 alin. (1).
(4)Suspendarea autorizatiei taxi sau a oricarei copii conforme a autorizatiei de transport, precum si a ecusoanelor aferente, pentru o perioada de 1-3 luni, este aplicabila in urmatoarele cazuri:
a)nerespectarea prevederilor art. 143 alin. (4), art. 15 alin. (5) si (6), art. 19, art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (1) si art. 31;
b)nerespectarea prevederilor privind obligatiile transportatorilor autorizati in legatura cu emiterea si utilizarea rapoartelor de inchidere zilnica si a rapoartelor memoriei fiscale.
(5)Retragerea autorizatiei taxi sau a oricarei copii conforme a autorizatiei de transport, precum si a ecusoanelor aferente este aplicabila in urmatoarele cazuri:
a)odata cu retragerea autorizatiei de transport;
b)pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), art. 12 alin. (3), art. 143 alin. (5) si art. 25 alin. (8);
c)daca pe taxiul respectiv este utilizat un alt aparat de taxat decat cel fiscalizat corespunzator sau un aparat de taxat nefiscalizat;
d)daca autovehiculul destinat transportului in regim de inchiriere executa transport in regim de taxi.
(6)Retragerea autorizatiei de transport este aplicabila in cazul incalcarii prevederilor art. 10 alin. (1) privind netransmisibilitatea si ale art. 143 alin. (2).
(7)Retragerea autorizatiei de dispecer taxi este aplicabila in cazul incalcarii prevederilor art. 15 alin. (1) sau (4), art. 16 si art. 52 alin. (5) lit. g).
(8)Anularea contractului de atribuire in gestiune a executarii serviciului de transport respectiv se aplica in cazul in care titularul contractului de atribuire incalca prevederile art. 141alin. (3) sau (4) si art. 143 alin. (1).
Articolul 561
(1)Certificatul de atestare a pregatirii profesionale al conducatorului auto care este taximetrist sau angajat al unui transportator autorizat care executa transport in regim de inchiriere se retine de catre organele de control in drept daca se constata ca transportul respectiv s-a efectuat cu incalcarea prevederilor art. 18 si art. 52 alin. (3) lit. b), c), e), f), g), k) si o), in cazul transportului in regim de taxi, precum si fara a avea la bord contractul si documentele fiscale care sa dovedeasca plata anticipata a transportului in regim de inchiriere.
(2)Certificatul de atestare a pregatirii profesionale retinut, impreuna cu o copie de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei care a determinat retinerea, se depune la autoritatea competenta pentru aplicarea sanctiunii corespunzatoare, dupa care certificatul se restituie nu mai tarziu de 5 zile de la data retinerii.
(3)Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se pot folosi caile de atac prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 57
Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Articolul 58
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, dupa caz, de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor prevazute la art. 37 alin. (1).
Articolul 581
(1)In cazul utilizarii unui autoturism pentru transportul public de persoane fara ca acesta sa detina autorizatie taxi sau, dupa caz, copie conforma ori daca aceste documente au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat ori cu prevederile prezentei legi, precum si in cazurile prevazute la art. 20 alin. (7) si art. 36 alin. (3), odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale, prevazuta de prezenta lege, se suspenda dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru 6 luni.
(2)Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizeaza prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri.
(3)Placutele cu numarul de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau, in termen de maximum 3 zile, inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autoturismului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a acestuia inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora.
(4)Suspendarea notificata a dreptului de utilizare a autoturismului inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare se restituie, la cerere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;
b)se depune dovada achitarii amenzii contraventionale.
(5)Dupa epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, daca nu se face dovada achitarii amenzii contraventionale, se notifica detinatorului prelungirea suspendarii pentru inca 6 luni.
(6)Daca in decurs de cel mult 12 luni de la incetarea ultimei suspendari a dreptului de utilizare a autoturismului se aplica o noua suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevazut la alin. (4) lit. a).
(7)Pe perioada suspendarii dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reinmatriculat.

CAPITOLUL VIII: Dispozitii tranzitorii si finale
Articolul 65
Raspunderea transportatorului autorizat pentru daunele produse clientilor in timpul transportului din vina sa este integrala si se acopera pe baza asigurarii de raspundere civila.
Articolul 66
Autoritatea administratiei publice locale sau filiala judeteana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor are obligatia ca, in maximum 5 zile de la primirea sesizarii clientului, conform art. 52 alin. (4) lit. g) sau art. 54 alin. (5), ori de la primirea sesizarii asociatiei reprezentative, conform art. 54 alin. (5), sa analizeze, sa ia masurile ce se impun sau, dupa caz, sa sesizeze autoritatile competente prevazute la art. 37 alin. (1), dupa caz, pentru ca acestea sa aplice masurile ce se impun in termen de maximum 30 de zile de la primirea sesizarii, termen in care clientul sau asociatia va primi raspunsul cuvenit.
Articolul 67
(1)Orice inscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioara a taxiului, care reprezinta publicitate pentru terti, nu se pot mentine sau realiza fara avizul administratiei publice locale si nu vor fi admise daca afecteaza inscrisurile si insemnele de pe taxi prevazute de lege.
(2)In cazul taxiurilor, R.A.R. nu va elibera certificatul de agreare, daca acestea nu au geamuri transparente sau le au acoperite cu inscrisuri, colante ori alte dotari care atenueaza vizibilitatea atat dinauntru, cat si din afara.
(3)Reprezentantele R.A.R. nu vor emite certificate de agreare si nu vor acorda viza periodica anuala pentru acestea, daca nu sunt respectate prevederile prezentei legi privind autovehiculele care executa transportul in regim de taxi.
(4)Inspectiile tehnice periodice se pot efectua si la statiile de inspectie tehnica periodica autorizate in acest sens de R.A.R.
(5)Acelasi autovehicul nu poate fi autorizat in aceeasi perioada ca autovehicul destinat transportului in regim de taxi, transportului in regim de inchiriere sau ca autovehicul pentru scoala.